Thạc sĩ, bác sĩ Hà Vũ Thành

Hiện công tác tại Bệnh viện K trung ương

Tu nghiệp tại Cộng hoà Liên bang Đức

Xem thêm